Regulament campanie „Halloween 2022”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania „HALLOWEEN 2022”, denumită oficial „Campanie”, este organizată și desfășurată de ONLINE MARKETING CENTER SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în București, Bulevardul Regiei 6B, demisol, sector 6, având Codul Unic de Înregistrare RO 38203070, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J23/4649/2017, (denumită în continuare “Organizator”).

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.pufulino.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-ul menționat mai sus.

 

SECȚIUNEA 2. LOC DE DESFASURARE CAMPANIE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 28.10.2022, ora 09:00 – 30.10.2022, 0ra 20:00. Aceasta campanie se desfășoară online, pe site-ul www.pufulino.ro și prin canalul de vânzare prin telefon.

SECTIUNEA 3 MECANISM DE DESFĂȘURARE CAMPANIE

3.1. În perioada 28.10.2022, ora 09:00 – 30.10.2022, 0ra 20:00 Organizatorul acordă reduceri suplimentare pentru anumite produse din magazinul www.pufulino.ro. Lista poate fi consultată pe pagina https://www.pufulino.ro/halloween/.
3.2. Reducerile sunt calculate pe bază de discount aplicat prețului întreg al produsului. Nu se iau în considerare reducerile anterioare în calculul procentajului de discount pentru campania curentă.

SECȚIUNEA 4. VALABILITATE CAMPANIE

Prezenta Campanie are loc în perioada 28.10.2022, ora 09:00 – 30.10.2022, 0ra 20:00, în limita stocului disponibil. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected].

SECȚIUNEA 5. PERSOANE PARTICIPANTE CAMPANIE

Poate participa la prezenta Campanie orice persoană cu vârsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului (denumit în prezentul Regulament „Client”).

Pentru participarea la Campanie, achizitia trebuie să aiba loc în perioada Campaniei, prezentată în sectiunea a 8-a a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. ÎNCETARE/ÎNTRERUPERE CAMPANIE. FORȚA MAJORĂ

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră astfel cum este definită de lege, inclusiv în cazul imposibilității obiective și insurmontabile a Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând, în baza liberei decizii a Organizatorului.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Prin plasarea unei comenzi, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
Datele personale ale dumneavoastra sunt prelucrate de ONLINE MARKETING CENTER SRL în temeiul relației contractuale (executare de contract), in conformitate cu Termenii si Conditiile cat si cu Politica de Confidentialitate ce se afla pe site.

7.2. Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastra
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
(a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
(b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
(c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
(d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
(e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile ONLINE MARKETING CENTER SRL;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între ONLINE MARKETING CENTER SRL și dumneavoastra. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

7.3. Clientul înțelege, de asemenea, că datele de mai sus pot fi dezvăluite catre:
• Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
• Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobile
• Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

7.4. ONLINE MARKETING CENTER SRL se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate, precum și pe o perioadă minimă de 30 zile. Ca atare, ONLINE MARKETING CENTER SRL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale solicitantului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

7.5. Prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.pufulino.ro solicitantul înțelege faptul că datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de S.C. ONLINE MARKETING CENTER SRL în vederea expedierii comenzii, informării cu privire la comanda in curs.

7.6. De asemenea, datele pot fi folosite si pentru situații precum informarea și transmiterea de oferte, cataloage și materiale publicitare, solicitantul poate opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul poștei, email-ului, a mesajelor tip SMS și prin intermediul apelurilor telefonice. În această situație, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumnveavoastră.

7.7 Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon pentru a vă transmite mesaje comerciale cu privire la beneficiile și promoțiile S.C. ONLINE MARKETING CENTER SRL.

7.8. Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected] sau prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin poștă sau curier la adresa S.C. ONLINE MARKETING CENTER SRL cu sediul in Bulevardul Regiei 6B, demisol, Sector 6, Bucuresti, Romania.

7.9. Datele cu caracter personal colectate în vederea comunicărilor comerciale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dumneavoastra.

7.10. În calitate de persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Palamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au urmatoarele drepturi:

• Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum si informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restrictionare a prelucrării. Acest drept le permite să obtină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

• Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

• Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
– Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate cât și se prelucrează;
– Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
– Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
– Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

• Retragerea consimțământului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimtământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum si prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situatia lor specifica.

• Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situatii:
– În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care ii permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;
– În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;
– În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune în instanță;
– În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

• Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

7.11 Persoanele vizate pot cere dacă doresc ca informațiile să le fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea. Pentru orice nelămuriri participanții pot transmite solicitări la adresa Bulevardul Regiei 6B, demisol, Sector 6, Bucuresti, Romania sau la adresa: [email protected]

7.12 Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății indicate în prezentul Regulament, sau la adresa [email protected]. Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin ONLINE MARKETING CENTER SRL sau atunci când există un interes legitim.

7.13. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected].

7.14. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justitie.

7.15. ONLINE MARKETING CENTER SRL se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate.

SECȚIUNEA 8. ERORI LA PROMOVAREA MATERIALELOR

În cazul neconcordanțelor între prevederile din materialele promoționale ale Campanie și acest Regulament, vor prevala prevederile acestui Regulament.